מכון תורת אמ"ת

Institut Torat Emet

                                          תורת אמ"ת - אתר המכון :מחלקת סת"ם, חזנות והוצאה לאור 058-5500855 בראשות הרב זכרי'ה זרמתי שליט"א רב ומורה צדק בעה"ק ירושלים ת"ו            הפוך לעמוד הבית
אתר תורת אמ"ת בעברית  |  Le site Torat Emet en Français  |  
מארזים מיוחדים של כל הפרשיות, הפטרות ולימוד החזנות המערבית על דיסק או קי  |  סט ספרי הרב שלום משאש זצ"ל (10 כרכים!!)  |  כל כתבי הרב זכריה זרמתי שליט"א  |  רישום לקורס סופר סת"ם מזורז  |  סגולת מרן החיד"א "ויהי בנסוע הארון"  |  תשובות מערביות- שו"ת תורת אמ"ת (2 כרכים 850 עמ')  |  Entrez ici dans le site Torat Emet en français   |  ללמוד את קריאת התורה וללמד  |  
דף הבית >> Entrez ici dans le site Torat Emet en français  >> Entrez ici directement dans les pages du site Torat Emet en Français
 
Questions et Réponses du Rav Zécharia Zermati
judaisme Séfarade, torah, coutumes et minhagim,Cheela et Techouva du Rav,les fetes juives

Les Editions de l'Institut Torat Emet:
livres et enregistrements

  livres sur les lois et coutumes des Sages et Rabbins d'Afrique du nord
lois et coutumes,librairie juive, l'etude de la Kabbale-Kabbala selon les maitres et Rabbins Algériens-Tunisiens-Marocains

disques et enregistrements sur la Hazanout Séfaradite et ses précisions hala'hiques
 hazanout,haftarot,lecture de la Torah,piyoutim,taamim

Objets de cultes: Tefilines- Tephilines-Mezouzot-Mezouza
sous le strict contrôle et vérification du Rav Zécharia Zermati Rav et Morei Tsédék

Téfilinnes,Tephiline,Tefiline, Mézouza, lamnatséa'h sous formes de Ménora sur Parchemins, Pitoum hakétoret,Méguila d'Ester
Segoulot sur parchemins selon la tradition des Sages Sefarades.

Nouveau !! ketoubot, ketouba sur parchemins ecrite par un Rav Sofer, la Ketouba n'est pas imprimée; elle est entièrement écrite à la main selon les strictes précisions du Grand Rabbinat de Jérusalem et les ordonnances de la Rabbanout locale; possibilité de decoration et enlumination des Kétoubot!

Lois et coutumes des Sages d'Afrique du nord- Algérie,Maroc,Tunisie
minhagim, judaisme et Torah des Rabbins et Sages,décisions hala'hiques

Apprendre à lire la Torah
lecture de la première montée selon les Taamim; le Nossa'h et les précisions des Maitres d'Afrique du nord, les Téamim-Taamim, entendre et apprendre la Parasha-Paracha
 préparation de la Barmitsva selon le rite et la Hazanout nord Africaine

Les Maitres,Sages et Rabbins d'Afrique du nord
des photos, leurs livres et écrits,leurs décisions hala'hiques, l'étude de la kabbale en Algérie-Maroc-Tunisie

Les Fêtes juives selon les coutumes Sépharade et leurs liturgies traditionnelles
Sélihot du mois de Eloul, la Méguila d'Ester-Esther et les Piyoutim de Pourim, le chant de la haggada de Pessah, la lecture précise du Cantique des Cantiques-Chir hachirim, les prières des Fêtes, la parasha et les Parashiot des Fêtes chantées

les kinot de Ticha beav ainsi que les halahot et Dinim selon les Sages d'Afrique du nord

le Chant et l'apprentissage des Sélihotes -Selihot ou Slihot  
ainsi que les lois et coutumes -minhagim des fêtes du mois de Eloul et Tichri
comprenant les précisions halahiques des fêtes juives de Roch Hachana et Kipour
selon les Maitres du judaisme nord Africain
 
sur la torah et les enseignements des Sages et décisionnaires du judaisme nord Africain
par le Rav Zécharia Zermati

La Fête de Hanouka
Enregistrements des bérahot de l'allumage des bougies; le chant du Mizmor chir Hannoukat Habait léDavid
les versets prononcés à la sortie du Sefer Torah "Ner le Ragli" selon les coutumes du judaisme Algérien et Marocain
La Lecture de la Torah des 8 jours de Hanouka et celles de ces 2 Haftarot Roni Vesimhi et Vayasse Chélomo
et Enfin le principal un enregistrement du Piout "Maoz Tsour Yéshouati" selon plus de  10 echelles musicales
propres au judaisme nord Africain

La fête de Pourim
Préparer la fête de Pourim grâce à un enregistrement de la lecture de la Méguila d'Ester-Esther et des Piyoutim-Pioutim de la fête du Rav Zécharia Zermati; possibilité de téléchargement automatique
Acquérir une Méguila d'Esther-Esther sur parchemins; écriture de haute qualité; double vérification et envoi sécurisé sur tout Israel, la France et l'Europe

Nouveau!!
La possibilite de telecharger la lecture de la Meguila d'Esther, la lecture et le chant de la haggada de Pessah mais aussi apprendre en telechargeant la lecture du Chir hachirim, sous format Mp3 en preparation aux fetes de Pourim et de Pessah !!

Nouveau !!!
Télécharger l'enregistrement au complet de la Haggada de Pessah, le Seder de la Hagada Mp3 et audio, le chant du Hallel et toutes les lois et coutumes selon les Sages et Rabbins d'Afrique du nord

Nouveau !!!
Acheter et Recevoir sous 8 jours les plus Talithot -Talitot de Jerusalem ; Qualité Prima Aleph-Aleph pure laine et Laméhadrine avec possibilité de Tsitsiot faits main; kécharim Séfaradim originaux!!
Toutes les Tailles et de nombreuses couleurs pour un Talith de qualité depuis l'age de Bar Mitsva


  www.toratemet.net
www.toratemet.net
www.toratemet.net
www.toratemet.net

 

[חזור למעלה]

לשמור את המנהגים, לעשות למען תורת אמ"ת באמ"ת !!

אתר תורת אמ"ת בראשות הרב זכריה זרמתי שליט"א

לייבסיטי - בניית אתרים